Acer pal. ‘Arakawa’

Acer pal. ‘Arakawa’

200-225 cm C 130L solit.