Acer pal. ‘Asahi-zuru’

Acer pal. ‘Asahi-zuru’

150-175 cm C 30L solit.