Acer pal. ‘Osakazuki’

Acer pal. ‘Osakazuki’

80 cm st. m.kl. kroon 125-150