Acer pal. ‘Osakazuki’

Acer pal. ‘Osakazuki’

100-125 cm m.kl. struik