Acer pal. ‘Osakazuki’

Acer pal. ‘Osakazuki’

100-125 cm Deco 15L. struik