Acer pal. ‘Osakazuki’

Acer pal. ‘Osakazuki’

80-100 cm Deco 18L. struik