Acer pal. ‘Osakazuki’

Acer pal. ‘Osakazuki’

60-80 cm Deco 10L. struik