Acer pal. ‘Osakazuki’

Acer pal. ‘Osakazuki’

50-60 cm Deco 10L. struik