Acer pal. ‘Shaina’

Acer pal. ‘Shaina’

90 cm st. Deco 18L.