Acer pal. ‘Shaina’

Acer pal. ‘Shaina’

50 cm st. Deco 15L.