Acer pal. ‘Tamukeyama’

Acer pal. ‘Tamukeyama’

90 cm st. Deco 18L.