Acer pal. ‘Tamukeyama’

Acer pal. ‘Tamukeyama’

90 cm st. C 35L