Acer pal. ‘Tamukeyama’

Acer pal. ‘Tamukeyama’

150-175 cm C 35L piram.