Acer pal. ‘Tamukeyama’

Acer pal. ‘Tamukeyama’

150-175 cm Deco 25L. piram.