Acer pal. ‘Tamukeyama’

Acer pal. ‘Tamukeyama’

50 cm st. Deco 15L.