Acer pal. ‘Tamukeyama’

Acer pal. ‘Tamukeyama’

60 cm st. Deco 10L.