Acer pal. ‘Tamukeyama’

Acer pal. ‘Tamukeyama’

150 cm st. C 30L